Zdjęcie"Dzisiaj wielka jest rocznica
Jedenasty Listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa"
Ludwik Wiszniewski, Jedenasty Listopada.

11-ty listopada 1918r. to wielka data - symbol miłości do ojczyzny, walki o niepodległość, symbol wiary i zwycięstwa narodu polskiego. Z tej okazji Oleszno oraz Krasocin stały się miejscami uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, na które w piątek 10 listopada 2023r., zaprosili wszystkich mieszkańców i gości, Przewodniczący Rady Gminy Krasocin, p. Bogdan Bukowski oraz Wójt Gminy, p. Ireneusz Gliściński, aby wspólnie świętować 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Ojczyzna- matka, która kocha wszystkie swoje dzieci
"W czyjem sercu miłość tleje,
I nie toczy go zgnilizna,
W tego duszy wciąż jaśnieje:
Bóg, rodzina i ojczyzna!"
Władysław Bełza, Co kochać?

Na rynku, w sercu Oleszna, pod pomnikiem wzniesionym w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, zgromadziły się poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych Oleszna, Świdna i Chotowa oraz Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie. Obecne były władze Gminy Krasocin: Przewodniczący Rady Gminy, p. Bogdan Bukowski oraz Wójt Gminy Krasocin, p. Ireneusz Gliściński; władze Kościoła katolickiego w osobie proboszcza parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olesznie, ks. kanonika Jacka Szymańskiego, ponadto dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie, p. Rafał Pacanowski, wicedyrektor, p. Teresa Szczepańska, władze Samorządu Uczniowskiego ZPO  w Olesznie, Drużyna Harcerska oraz uczniowie kl. III- VII Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie wraz z wychowawcami i nauczycielami, jak również członkowie Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Olesznie, Orkiestra Dęta OSP w Olesznie oraz mieszkańcy Oleszna. Wszyscy zgromadzili się, aby podziękować za niepodległą i wolną Ojczyznę, którą w testamencie otrzymali od swoich przodków. Pod symbolicznym obeliskiem głos zabrał p. Ryszard Kowalczyk- historyk miejscowej szkoły, który przypomniał wydarzenia na drodze do niepodległej Polski - insurekcja kościuszkowska, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, odzyskanie niepodległości oraz postacie z nimi związane - gen. Tadeusz Kościuszko i Wojciech Bartosz, porucznik Piotr Wysocki, ks. Wincenty Ingielewicz, marszałek Józef Piłsudski. Wskazał również, iż Polska jest naszą matką, której należy się cześć i szacunek, a wszyscy Polacy winni postępować tak, aby nasza Matka mogła być dumna z dokonań swoich dzieci. W dalszej części Wójt Gminy Krasocin, p. Ireneusz Gliściński, podziękował wszystkim za przybycie, przypomniał także o szacunku i dbałości o symbole narodowe, które są nierozerwalnie związane z polskością. Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości zakończyła ceremonia składania wiązanek kwiatów, które złożyli: Przewodniczący Rady Gminy Krasocin, p. Bogdan Bukowski, Wójt Gminy Krasocin, p. Ireneusz Gliściński, Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. AK w Olesznie, harcerze oleszyńskiej szkoły, delegacja Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Olesznie oraz p. Stanisław Ptak- inicjator odbudowy pomnika niepodległości w Olesznie. Wspólne świętowanie 105. rocznicy odzyskania niepodległości zakończyła "Rota" oraz wiązanka pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP  w Olesznie.

"W imię Ojca, - w imię Syna,
I świętego Ducha,
Polska modli się dziecina,
A Pan Bóg ją słucha"
Władysław Bełza, Modlitwa za Ojczyznę

Polska - zawsze pod sztandarem Bóg, Honor, Ojczyzna

Dwanaście pocztów sztandarowych reprezentujących jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych - Oleszno, Świdno, Chotów, Cieśle, Sułków oraz szkoły z terenu Gminy Krasocin - SP im. AK w Olesznie, ZPO im. Rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie, ZPO im. Jana Pawła II w Bukowie, SP im. Jana Pawła II w Czostkowie, SP im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach, SP im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie oraz sztandar Gminy Krasocin przybyło do kościoła pod wezwaniem św. Doroty i Tekli w Krasocinie. Razem z licznie przybyłymi mieszkańcami Gminy Krasocin, wzięły one udział w uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny, którą koncelebrowali proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olesznie, ks. kanonik Jacek Szymański oraz wikariusz krasocińskiej parafii, ks. Piotr Kucharz, który w swojej homilii nawiązał m.in. do słów Prymasa Tysiąclecia- Bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego: ,,Na każdym kroku walczyć będziemy o to, aby Polska- Polską była! Aby w Polsce - po Polsku się myślało!”.

W krasocińskim parku pamięci
"Do Ojczyzny, po rodzinie,
Wzbudź najczystszy żar miłości:
Tuś się zrodził w tej krainie,
I tu złożysz swoje kości"
Władysław Bełza, Co kochać?

W uroczystym pochodzie, przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Krasocinie, wszyscy udali się pod Grotę Najświętszej Marii Panny z Lourdes. Głos zabrał p. Ryszard Kowalczyk, który w nawiązaniu do 12 edycji Narodowego Czytania 2023r., przypomniał fragment powieści Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem", poświęcony rozmowie Zygmunta Korczyńskiego z matką, po jego powrocie z Francji do domu rodzinnego. Swoje patriotyczne wystąpienie zakończył wierszem Władysława Bełzy pt.: "Modlitwa za Ojczyznę". Następnie gospodarz Gminy Krasocin, wójt Ireneusz Gliściński, podziękował księżom za liturgię Mszy św. oraz homilię, w której ks. wikariusz Piotr Kucharz przypomniał o tradycyjnych polskich wartościach, jakie od wieków wyznawały kolejne pokolenia Polaków, a które z racji swojej uniwersalności winny być bliskie, również nam współczesnym. Pan wójt wskazał, iż dzisiejszego dnia winniśmy być szczególnie dumni z naszych symboli narodowych, w tym biało-czerwonej flagi, pod którą nasi ojcowie walczyli i ginęli za Ojczyznę. Zakończeniem uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości była ceremonia składania wiązanek kwiatów i zniczy. Pod pomnikiem ku czci poległych i pomordowanych mieszkańców Gminy Krasocin, w walkach o niepodległość podczas wojny polsko - bolszewickiej 1920r., II wojny światowej w latach 1939-1945 i w okresie stalinowskim wiązanki kwiatów złożyły delegacje: Urzędu Gminy w Krasocinie, dzieci z Samorządowego Przedszkola w Krasocinie, Zespołu Placówek Oświatowych im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Krasocinie- dyrektor Krzysztof Jasiowski, Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach- dyrektor Aneta Jończyk, ZPO im. Jana Pawła II w Bukowie - dyrektor Agata Kapelusz - Derejska, SP im. Jana Pawła II w Czostkowie - dyrektor Zdzisława Mąkosa, SP im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie - dyrektor Małgorzata Klimczyk- Karpińska, Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie- wicedyrektor Teresa Szczepańska z Zarządem Samorządu Uczniowskiego, Koła Gospodyń Wiejskich "Krasockie Babki" w Krasocinie, Klubu Seniora w Krasocinie. Ceremonia składania wiązanek kwiatów, stała się wyrazem wdzięczności i pamięci mieszkańców Gminy Krasocin, wobec dokonań swoich przodków, którzy poświęcili własne życie dla swojej matki- Rzeczpospolitej Polskiej. Gminne uroczystości w Krasocinie zakończyło odegranie ,,Roty" oraz pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego "Marsz Pierwszej Brygady" przez MOD OSP w Krasocinie pod batutą kapelmistrza Leopolda Kwapisza.

Autor tekstu i zdjęć: Ryszard Kowalczyk, historyk SP im. AK w Olesznie