HerbNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz §26 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz.  663 oraz z 2023 r. poz. 4974) zwołuję LXVII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:    
1. Otwarcie obrad LXVII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:


1) przyjęcia "Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028, za lata 2020-2022";
2) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok;
3) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”  na lata  2024-2028;
4) przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu" Gminy Krasocin na lata 2024-2028;
5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Oleszno, stanowiącej własność Gminy Krasocin;
6) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Krasocin;
7) Statutu Sołectwa Borowiec;
8) Statutu Sołectwa Brygidów;
9) Statutu Sołectwa Bukowa;
10) Statutu Sołectwa Chotów;
11) Statutu Sołectwa Cieśle;
12) Statutu Sołectwa Czostków;
13) Statutu Sołectwa Dąbrówka;
14) Statutu Sołectwa Gruszczyn;
15) Statutu Sołectwa Jakubów;
16) Statutu Sołectwa Karolinów;
17) Statutu Sołectwa Kozia Wieś;
18) Statutu Sołectwa Krasocin;
19) Statutu Sołectwa Lipie;
20) Statutu Sołectwa Ludynia;
21) Statutu Sołectwa Mieczyn;
22) Statutu Sołectwa Nowy Dwór;
23) Statutu Sołectwa Oleszno;
24) Statutu Sołectwa Ostrów;
25) Statutu Sołectwa Skorków;
26) Statutu Sołectwa Stojewsko;
27) Statutu Sołectwa Sułków;
28) Statutu Sołectwa Świdno;
29) Statutu Sołectwa Wojciechów;
30) Statutu Sołectwa Wola Świdzińska;
31) Statutu Sołectwa Występy;
32) Statutu Sołectwa Zabrody;
33) planów pracy komisji stałych Rady Gminy Krasocin na I kwartał 2024 r.;
34) planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na I kwartał 2024 r.;
35) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2023-2033;
36) zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
37) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2024-2033;
38) uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2024 rok.

5. Wolne wnioski.
6. Informacje i komunikaty.
7. Zamknięcie obrad LXVII. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski