PlakatDyrekcja Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach zaprasza do udziału w „Konkursie z jajem”. Zapraszamy do udziału dzieci ze szkół podstawowych a także ośrodków kultury i placówek wychowania pozaszkolnego.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest ozdobienie jaja styropianowego bądź wydmuszki, (nie przyjmujemy pisanek z ugotowanych bądź surowych jaj !).

1. techniką tradycyjną
2. techniką dowolną

Cele konkursu:
- propagowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka
- zdobywanie i pogłębianie wiedzy związanej z kultywowaniem tradycji Świąt Wielkanocnych
- rozwijanie zainteresowań, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży
Zasady udziału:
1. Jeden uczestnik może złożyć maksymalnie 2 ozdoby. Każda klasa może złożyć maksymalnie 5 prac.
2. Wiek uczestników: 6–15 lat.
3. Do każdej pracy należy dołączyć kartę informacyjną zawierającą następujące dane:
-imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, adres domowy autora lub placówki rekomendującej prace oraz nazwisko nauczyciela, instruktora, nr. telefonu do instruktora pod kierunkiem którego zostały wykonane prace.

4. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub pocztą do 15 marca 2024r. na adres:  
Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego
ul. Ściegiennego 2
25-033 Kielce

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej
  www.wdk-kielce.pl

6. Dane osobowe niezbędne do udziału w konkursie będą przechowywane do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród.

7. Najciekawsze prace będą zaprezentowane na wystawie zorganizowanej
 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach w gablotach na holu górnym.

8. Nagrody zostaną przesłane do laureatów pocztą.

9. Zainteresowanym dodatkowych informacji udzieli Dział Animacji i Edukacji Kulturowej WDK, pokój 154, nr. tel.: 41 36 55 131

Karta zgłoszenia.docx