ZDJĘCIEZbliża się sezon letni i wzrost ryzyka zachorowań na legionelozę w związku z powszechnym zasiedlaniem instalacji wodnych pałeczkami Legionella i zagrożeniem zakażenia ludzi.

Ponieważ sprzyjającym miejscem rozwoju bakterii Legionella są zastoiska wodne o podwyższonej temperaturze, stąd rezerwuarami jej występowania są nie tylko instalacje wewnętrzne/systemy dystrybucji ciepłej i zimnej wody, tj. głowice natryskowe, zbiorniki do magazynowania wody, podgrzewacze, lecz także inne urządzenia wodne takie jak: wieże chłodnicze, baseny (wanny) z hydromasażem, turbiny dentystyczne, urządzenia klimatyzacyjne, skraplacze parowe, zraszacze, fontanny dekoracyjne, sztuczne rezerwuary, myjnie samochodowe. Powszechność bytowania bakterii Legionella w środowisku wodnym, przy występowaniu sprzyjających warunków do jej rozwoju, może skutkować zachorowaniami na legionelozę, chorobę ciężkiego zapalenia płuc.2

Opracowanie:
1. Bezpieczeństwo wodne w budynkach3 – stanowi przetłumaczone na język polski opracowanie Światowej Organizacji Zdrowia z marca 2011 r. pt. „Water safety in buildings”, do którego Światowa Organizacja Zdrowia przyznała Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu prawa do tłumaczenia, opublikowania w formacie elektronicznym i nieodpłatnego rozpowszechniania.
2. Zapobiegania zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella – zalecenia dot. ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji4 – opracowanie przygotowane przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Ww. opracowania w sposób kompleksowy obejmują szereg rozwiązań mających zastosowanie w obiektach o różnym przeznaczeniu, a zatem odnoszą się do: budynków mieszkalnych, szpitali, innych ośrodków medycznych (podmiotów leczniczych), zakładów opieki nad osobami starszymi, ośrodków opieki dedykowanych dzieciom, hoteli, pensjonatów, obiektów agroturystyki, pól namiotowych, obiektów sportowych, a nawet centrów ogrodniczych i cieplarni. Treść opracowań wskazuje na fakt, że nieodpowiednie zarządzanie instalacją wodną w budynkach może powodować poważne skutki zdrowotne, jak również istotne bezpośrednie oraz pośrednie skutki ekonomiczne i społeczne.

Opracowanie Bezpieczeństwo wodne w budynkach opisuje kluczowe kwestie bezpieczeństwa wodnego w budynkach, tj. zagrożenia, ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczenia poszczególnych budynków oraz ich specyfiki. W opracowaniu omówiono zadania i zakres odpowiedzialności stron biorących udział w planowaniu, projektowaniu, budowie i renowacji budynków, jak również w opracowaniu planów bezpieczeństwa wodnego oraz bieżącym utrzymaniu i obsłudze instalacji wodnych. W zakresie dotyczącym procesu zarządzania dostawami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w obiektach budowlanych obejmuje wodę: wykorzystywaną w produkcji żywności, używaną do mycia (w tym także wodę w prysznicach), na pływalniach, a także wodę wykorzystywaną w zakresie innych działań rekreacyjnych. W opracowaniu zawarto również wskazówki postępowania w sytuacjach narażenia na działanie m. in. aerozolu wodno-powietrznego wytwarzanego przez urządzenia wykorzystujące wodę, np. wieże chłodnicze.