Składanie gratulacji dla Wójta Gminy KrasocinWojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta pogratulowali otrzymania medalu „Za Zasługi dla Policji" Wójtowi Gminy Krasocin - Panu Ireneuszowi Gliścińskiemu. Uroczyste wręczenie odznaczenia nastąpiło wczoraj na terenie placu alarmowego Oddziału Prewencji Policji w Kielcach.

Herb Gminy

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 2022 
pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy pracowali i pracują dla dobra naszych Mieszkańców
i całej lokalnej wspólnoty samorządowej.

Dziękujemy Państwu Radnym Gminy Krasocin, Sołtysom,
Radom Sołeckim oraz Pracownikom samorządowym 
za współtworzenie idei samorządności,
za zaangażowanie, współpracę i kreatywność.

Jednocześnie składamy moc najlepszych życzeń: zdrowia, pomyślności osobistej
oraz wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanych zadań.

 

Z wyrazami uznania

Ireneusz Gliściński - Wójt Gminy Krasocin
Bogdan Bukowski - Przewodniczący Rady Gminy Krasocin

 

Przekazanie elementów odblaskowych PolicjiW dniu 24.05.2022 r. do Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie przekazano 300 opasek oraz 300 zawieszek odblaskowych.
Elementy odblaskowe, które poprawiają widoczność pieszych, rozdysponowane będą wśród dzieci i młodzieży z naszej gminy podczas planowanych przez funkcjonariuszy policji pogadanek oraz innych działań profilaktycznych.

We wtorek, 17 maja br., Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz wręczył odznaczenia świętokrzyskim działaczom podejmującym pracę na rzecz demokratycznego państwa, a także za zasługi w dziedzinie społecznej, kulturalnej i samorządowej. 21 osób odebrało Krzyże Zasługi i Medale. Wyróżniono 3 osoby z powiatu włoszczowskiego: Zenona Kułagę, Tadeusza Barczyńskiego i Ryszarda Kowalczyka. W uroczystości towarzyszył im Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski.

Przypomnienie o obowiązku dokonania opłaty II raty 2022r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychUrząd Gminy w Krasocinie przypomina przedsiębiorcom, że w dn. 31 maja br. upływa termin na wniesienie II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022r. Opłatę powyższą należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin: Nr 30 8525 0002 0010 0112 0043 0049. W przypadku niedokonania w powyższym terminie opłaty II raty, zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania w/w czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1119 z późn. zm.) powiększonej o 30% tej opłaty.