HerbNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz §26 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz.  663) zwołuję nadzwyczajną LXII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 1 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad LXII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Krasocin, Lipie, Stojewsko i Świdno – ETAP III  obejmujący obszary położone w obrębach geodezyjnych Krasocin i Świdno.
4. Wolne wnioski.
5. Informacje i komunikaty.
6. Zamknięcie obrad LXII. sesji Rady Gminy Krasocin.


Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski