Herb Gminy KrasocinNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz §26 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 663 oraz z 2023 r. poz. 4974), na wniosek Wójta Gminy Krasocin, zwołuję nadzwyczajną LXXI. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.
Do wniosku zaproponowano następujący porządek obrad sesji:


1. Otwarcie obrad LXXI. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krasocin w roku 2024;
2) zmieniająca Statut Gminy Krasocin;
3) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.

4. Zamknięcie obrad LXXI. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski