Herb Gminy KrasocinNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz §26 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 663 oraz z 2023 r. poz. 4974), na wniosek Wójta Gminy Krasocin, zwołuję nadzwyczajną LXIX. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 21 lutego 2024 r. (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Do wniosku zaproponowano następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad LXIX. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
4. Zamknięcie obrad LXIX. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski