HerbNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz §26 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 663) zwołuję LXVI. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:    
1. Otwarcie obrad LXVI. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Informacja o dokonanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włoszczowie analizie oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Krasocin, Wójta Gminy Krasocin, Z-cy Wójta Gminy Krasocin, Sekretarza Gminy Krasocin, Skarbnika Gminy Krasocin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy Krasocin oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Krasocin.
5. Przedstawienie zbiorczych wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy dotyczących nadania statutów sołectwom na terenie Gminy Krasocin.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czostków II” na terenie gminy Krasocin;
2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krasocin dla działki nr ewid. 619/2 obręb 0005 Czostków;
3) zmieniająca Statut Gminy Krasocin;
4) Programu współpracy Gminy Krasocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024;
5) wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej nr 335015T w miejscowości Zabrody;
6) nabycia na własność Gminy Krasocin nieruchomości zajętej pod przepompownie ścieków położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrów;
7) wysokości stawek podatku od nieruchomości;
8) wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok;
9) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego;
10) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2023-2033;
11) zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

7. Wolne wnioski.
8. Informacje i komunikaty.
9. Zamknięcie obrad LXVI. sesji Rady Gminy Krasocin.


Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski