HerbNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz §26 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz.  663) zwołuję LX. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 22 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:    

1. Otwarcie obrad LX. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie za 2022 r.
5. Przedstawienie raportu Wójta Gminy Krasocin o stanie gminy za 2022 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1). zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie;
2). zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Chotów stanowiących własność Gminy Krasocin;
3). przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022;
4). przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej” za rok 2022 Gminy Krasocin;
5). zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2023 rok;
6). przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Krasocin;
7). regulaminu udzielania stypendium za szczególne osiągnięcia dla uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Krasocin;
8). określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie za 2023 r.;
9). przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren górniczy "Stojewsko";
10). udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Razem”;
11). zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2023-2033;
12). zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
13). rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasocin.

7. Wolne wnioski.
8. Informacje i komunikaty.
9. Zamknięcie obrad LX. sesji Rady Gminy Krasocin.


Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski