HerbNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz §26 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz.  663) zwołuję LVII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 28 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:
 
1. Otwarcie obrad LVII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasocin;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krasocinie;
3) zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Gruszczyn stanowiącej własność Gminy Krasocin;
4) zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Żeleźnica Zabrody stanowiącej własność Gminy Krasocin;
5) stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;  
6) udzielenia pomocy finansowej;
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2023-2033;
8) zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

5. Wolne wnioski.
6. Informacje i komunikaty.
7. Zamknięcie obrad LVII. sesji Rady Gminy Krasocin.    
                                                                                            
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski