ZdjęcieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572 i poz. 1463) oraz §26 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz.  663) zwołuję LXIV. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 27 września 2023 r. (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:
   
1. Otwarcie obrad LXIV. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2023-2033;
2) zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego.

5. Wolne wnioski.
6. Informacje i komunikaty.
7. Zamknięcie obrad LXIV. sesji Rady Gminy Krasocin.
 

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski