HerbNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz §26 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz.  663) zwołuję LVIII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad LVIII. sesji Rady Gminy Krasocin.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
 4. Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Krasocin za rok 2022.
 5. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie za 2022 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasocinie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu;
  2. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krasocin w roku 2023;
  3. udzielenia pomocy finansowej;
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2023-2033;
  5. zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 8. Wolne wnioski.
 9. Informacje i komunikaty.
 10. Zamknięcie obrad LVIII. sesji Rady Gminy Krasocin. 

                                                   

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Bukowski