Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz §26 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 663 oraz z 2023 r. poz. 4974) zwołuję LXVIII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 25 stycznia 2024 r. (czwartek) o godz. 13.30 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad LXVIII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2023 r.;
2) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za II półrocze 2023 r.;
3) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Planowania i Budżetu za II półrocze 2023 r.;
4) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. za II półrocze 2023 r.;
5) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Regulaminowo-Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury za II półrocze 2023 r.;
6) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego;
7) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego;
8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2024-2033;
9) zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

5. Wolne wnioski.
6. Informacje i komunikaty.
7. Zamknięcie obrad LXVIII. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski