ZdjęcieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz §26 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz.  663) zwołuję LXI. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 19 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 na sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie, ul. Floriańska 1.

Proponowany porządek sesji:  
1. Otwarcie obrad LXI. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Uroczyste wręczenie nagród Wójta Gminy Krasocin uczniom z Gminy Krasocin za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne sukcesy i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, w konkursie biblijnym oraz w konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.
4. Uroczyste podziękowania dla nauczycieli placówek oświatowych z terenu Gminy Krasocin odchodzących na emeryturę.
5. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
6. Informacja Rady Gminy Krasocin o petycjach rozpatrzonych w 2022 r.
7. Raport Wójta Gminy Krasocin z wykonania w 2022 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji.  
8. Informacja z wykonania planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok.
9. Informacja z wykonania planu finansowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2022 rok.
10. Rozpatrzenie raportu Wójta Gminy Krasocin o stanie gminy za 2022 rok:

1) debata nad raportem Wójta Gminy Krasocin o stanie gminy za 2022 rok;
2)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasocin wotum zaufania.

11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok oraz informacją o stanie mienia gminy.
12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Krasocin za 2022 rok.
13. Przedstawienie opinii Komisji Planowania i Budżetu o wykonaniu budżetu Gminy Krasocin za 2022 rok.
14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasocin.
15. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krasocin.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krasocin za 2022 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasocin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
18. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Krasocin;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku;
3) powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych;
4) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego;
5) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego;
6) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2023-2033;
8) zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
9) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Krasocin, Lipie, Stojewsko i Świdno – ETAP I obejmujący obszar położony w obrębach geodezyjnych Krasocin, Lipie i Stojewsko;
10) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Krasocin, Lipie, Stojewsko i Świdno – ETAP II obejmujący obszary położone w obrębie geodezyjnym Świdno.

19. Wolne wnioski.
20. Informacje i komunikaty.
21. Zamknięcie obrad LXI. sesji Rady Gminy Krasocin.

                                                
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski