herb gminy KrasocinNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz §26 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 663) zwołuję LXIII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 23 sierpnia 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.


Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad LXIII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasocin;
2) przekazania wniosku według właściwości Wójtowi Gminy Krasocin;
3) przekazania wniosku według właściwości Wójtowi Gminy Krasocin;
4) zajęcia stanowiska dotyczącego propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych odnośnie rodzaju miejscowości Chałupki;
5) zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
6) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2023 r.;
7) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za I półrocze 2023 r.;
8) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Planowania i Budżetu za I półrocze 2023 r.;
9) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. za I półrocze 2023 r.;
10) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Regulaminowo-Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury za I półrocze 2023 r.;
11) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego;
12) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego;
13) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego;
14) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2023-2033;
15) zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
16) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Skorków-Cmentarz" na terenie gminy Krasocin.

5. Wolne wnioski.
6. Informacje i komunikaty.
7. Zamknięcie obrad LXIII. sesji Rady Gminy Krasocin.


Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski