Herb Gminy KrasocinNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz §26 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 663 oraz z 2023 r. poz. 4974) zwołuję LXX. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 18 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad LXX. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2023 rok.
5. Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Krasocin za rok 2023.
6. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok, oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie za 2023 rok.
8. Informacja Rady Gminy Krasocin o petycjach rozpatrzonych w 2023 r.
9. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Krasocin na 2 miesiące przed upływem kadencji 2018-2024.
10. Informacja o przekazaniu do właściwego organu oświadczeń majątkowych złożonych przez Przewodniczącego Rady Gminy Krasocin i Wójta Gminy Krasocin na 2 miesiące przed upływem kadencji 2018-2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin;
2) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026;
3) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
4) zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia;
5) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasocinie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu;
6) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet sołtysów;
7) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krasocin w roku 2024;
8) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Stojewsko stanowiącej własność Gminy Krasocin;
9) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Kozia Wieś stanowiącej własność Gminy Krasocin;
10) wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krasocin;
11) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
12) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2024-2033;
13) zmian w budżecie gminy na 2024 rok;
14) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej za I kwartał 2024 r. w zw. z zakończeniem kadencji Rady Gminy;
15) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za I kwartał 2024 r. w zw. z zakończeniem kadencji Rady Gminy;
16) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Planowania i Budżetu za I kwartał 2024 r. w zw. z zakończeniem kadencji Rady Gminy;
17) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. za I kwartał 2024 r. w zw. z zakończeniem kadencji Rady Gminy;
18) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Regulaminowo-Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury za I kwartał 2024 r. w zw. z zakończeniem kadencji Rady Gminy.

12. Wolne wnioski.
13. Informacje i komunikaty.
14. Zamknięcie obrad LXX. sesji Rady Gminy Krasocin.


Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski