HerbNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) oraz §26 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz.  663) zwołuję L. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie, ul. Floriańska 1.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad L. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2022 r.;
2) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za I półrocze 2022 r.;
3) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Planowania i Budżetu za I półrocze 2022 r.;
4) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony P. Poż. za I półrocze 2022 r.;
5) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Regulaminowo-Statutowej, Informacyjnej, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury za I półrocze 2022 r.;
6) przekazania wniosku według właściwości Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach;
7) rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy;
8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2022-2032;
9) zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

5. Wolne wnioski.
6. Informacje i komunikaty.
7. Zamknięcie obrad L. sesji Rady Gminy Krasocin.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski