Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) oraz §26 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 663) zwołuję LII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 17 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad LII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krasocin za rok szkolny 2021/2022.
5. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.
6. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Krasocin, Przewodniczącego Rady Gminy Krasocin, Wójta Gminy Krasocin, Z-cę Wójta Gminy Krasocin, Sekretarza Gminy Krasocin, Skarbnika Gminy Krasocin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy Krasocin oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Krasocin.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Żeleźnica Zabrody stanowiącej własność Gminy Krasocin;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2022-2032;
3) zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

8. Wolne wnioski.
9. Informacje i komunikaty.
10. Zamknięcie obrad LII. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski