Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz §26 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz.  663) zwołuję LIII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:


1. Otwarcie obrad LIII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Informacja o dokonanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włoszczowie analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Krasocin, Wójta Gminy Krasocin, Z-cę Wójta Gminy Krasocin, Sekretarza Gminy Krasocin, Skarbnika Gminy Krasocin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy Krasocin oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Krasocin.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
2) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  ciekłych;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat w Żłobku Gminnym „Wesoły Wiatraczek" w Krasocinie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie;
5) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości Belina, Chałupki, Huta Stara, Porąbki, Wielkopole;
6) nabycia na własność Gminy Krasocin nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Krasocin gmina  Krasocin;
7) zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;
8) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasocin;
9) Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023;
10) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasocin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
11) wysokości stawek podatku od nieruchomości;
12) wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok;
13) zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków;
14) opłaty targowej;
15) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2022-2032;
16) zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

6. Wolne wnioski.
7. Informacje i komunikaty.
8. Zamknięcie obrad LIII. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski