Herb Gminy KrasocinNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz §26 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 663) zwołuję LIV. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 21 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad LIV. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
2) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok;
3) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasocin położonej w miejscowości Zabrody;
4) nabycia na własność Gminy Krasocin nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Krasocin gmina Krasocin;
5) nadania nazwy ulicy w miejscowości Oleszno na terenie Gminy Krasocin;
6) planów pracy komisji stałych Rady Gminy Krasocin na 2023 rok;
7) planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok;
8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2022-2032;
9) zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
5. Wolne wnioski.
6. Informacje i komunikaty.
7. Zamknięcie obrad LIV. sesji Rady Gminy Krasocin.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski