Herb Gminy KrasocinNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz §26 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 663) zwołuję LV. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 28 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad LV. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie gminy na 2022 rok;
2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2023-2033;
3) uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2023 rok.

5. Wolne wnioski.
6. Informacje i komunikaty.
7. Zamknięcie obrad LV. sesji Rady Gminy Krasocin.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski